Jaso 80g na bílé prádlo

Kód: 217094
Neohodnoceno
29 Kč 23,97 Kč bez DPH
1-2 týdny
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jaso prací prostředek na bílé prádlo je vhodný pro ruční praní a praní v automatických pračkách při teplotách do 60 ° C. Obsahuje neutralizační činidlo, které odstraňuje nepříjemné zápachy z prádla. Není vhodný na hedvábí a vlnu.         Signální slovo: Varování. Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH208 Obsahuje celulázu. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu výrobku: 15 - 30 % mýdlo, 15 - 30 % bělicí činidlo na bázi kyslíku, 5 - 15 % zeolity, 5 - 15 % aktivátor praní, méně než 5 % optický zjasňovač, citran sodný, uhličitany, karboxymethylcelulóza, enzymy, parfém.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: